Wakacyjna zabawa czytelnicza

25 czerwca 2021 Wszystkie, Zapowiedzi Możliwość komentowania Wakacyjna zabawa czytelnicza została wyłączona

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy bardzo serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w wakacyjnej akcji „PASZPORT CZYTELNICZY” połączonej z konkursem fotograficznym „Z KSIĄŻKĄ ZWIEDZISZ CAŁY ŚWIAT”

Czy wiedzieliście, że można zwiedzić cały ogromny świat nawet nie wychodząc z domu?
No chyba, że po książki do biblioteki, bo to właśnie dzięki nim możemy polować na kangury na australijskich stepach wraz z Tomkiem Wilmowskim, albo  pływać łódką na Wyspie Księcia Edwarda razem z Anią z Zielonego Wzgórza.

Do takich podróży będziecie potrzebować jednak czytelniczego paszportu, w którym czekają na Was pewne zadania do wykonania. Ów paszport upoważni Was nie tylko do przeżywania wyjątkowych wakacyjnych przygód, ale także do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Z książką zwiedzisz cały świat”. Konkurs ten polega na zrobieniu jak najciekawszego, oryginalnego i pomysłowego zdjęcia z książką na wakacjach. Zdjęcie wydrukowane lub wywołane w formacie 20×30 cm, wraz z uzupełnionym paszportem i karta zgłoszeniową należy złożyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasienicy, lub w jej filiach do 15 września 2021 roku.

Na zwycięzców czekać będą nagrody rzeczowe oraz uroczysta wystawa prac konkursowych.

Zapraszamy do czytelniczej zabawy.

Paszport czytelnika

Karta zgłoszeniowa

Regulamin konkursu

1.Organizatorem konkursu fotograficznego jest Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy.

2.Konkurs organizowany jest w ramach akcji czytelniczej „Paszport Czytelniczy”.

3.Konkurs trwać będzie do 31-go sierpnia 2021 r.

4.Temat prac konkursowych brzmi: „Z KSIĄŻKĄ ZWIEDZISZ CAŁY ŚWIAT”.

5.W konkursie mogą brać udział uczniowie szkoły podstawowej (dalej: uczestnicy konkursu).

Warunki uczestnictwa w konkursie.

1.Prace konkursowe należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Gminnej Biblioteki Publiczne w Jasienicy, 43-385 Jasienica 300 do dnia 15-go września 2021 roku wraz z kompletnie uzupełnionym „Paszportem Czytelniczym”.

2.Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego uczestnika konkursu na wakacjach z książką.

3.Zdjęcia przekazane na konkurs muszą być zdjęciami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi, wywołanymi w formacie 20×30 cm.

4.Każdy z uczestników konkursu może przekazać tylko jedno zdjęcie.

5.W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

6.Uczestnicy konkursu do lat 13 muszą złożyć wraz z pracami pisemną zgodę rodziców na udział w konkursie.

7.Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

8.Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

8.Dane osobowe uczestników konkursu pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

9.Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

1.Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

2.Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

3.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców podczas spotkania organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną we wrześniu 2021 r. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronach internetowych oraz FB Biblioteki.

4.Nagrodzonych zostanie 5 prac wyłonionych przez jury.

6.Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

7.Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

8.Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

1.Przekazując pracę na konkurs, uczestnik konkursu zgadza się na ekspozycję pracy podczas spotkania organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną we wrześniu 2021 roku oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych Biblioteki.

2.Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.

3.Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik konkursu musi zaakceptować jego regulamin.

4.Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.gbpjasienica.pl

5.Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

O Autorze